Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Compagnie des Alpes, 89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Compagnie des Alpes. Walibi Belgium en Bellewaerde Park zijn filialen van Compagnie des Alpes.

 

Walibi Belgium
BELPARK
SA/NV
RC Ieper : 32622
BTW : BE 0439.050.308
Europalaan, 100
1300 Wavre - Belgium
Tel : 32(0)10 42 15 00
Fax: 32 (0)10 41 68 84
e-mail: info-wbe@walibi.com

 

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

 

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Compagnie des Alpes levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Compagnie des Alpes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Compagnie des Alpes behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

 

Beschikbaarheid van de site

Compagnie des Alpes garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Compagnie des Alpes biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

 

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Compagnie des Alpes en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Compagnie des Alpes mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto's in de rubriek "pers" zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

 

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door Compagnie des Alpes.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Compagnie des Alpes betekent niet dat Compagnie des Alpes toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Compagnie des Alpes aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

 

Intellectuele eigendom

Compagnie des Alpes and all related indica and trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008. © 2008. Bellewaerde Park and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008. Walibi and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008. Spong Bob and all related characters and elements are trademarks of TM and © 2008 Paramount Parks Inc. © 2008 Viacom International Inc. All right reserved. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg Ice Age and all related characters and elements are trademarks of TM & © 2002, 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Boule et Bill and all related logos are trademarks of Studio Boule et Bill - Jean Roba © 2008 Lucky-Luke and all related characters and elements are trademarks of Lucky Comics © 2008 Bob & Bobette and all related characters and elements are trademarks of standard uitgeverij Antwerpen-Belgium © 2008 Geen enkel element van de site mag gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geafficheerd, doorgestuurd of verspreid worden, op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Compagnie des Alpes.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Compagnie des Alpes valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

 

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens

Op deze pagina willen wij u meer uitleg geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk meedeelt tijdens uw bezoek aan onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer.

 

1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes (89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France, info-wbe@walibi.com) verzamelt persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de on-line bestelling van onze producten. De gegevens die u meedeelt bij de on-line bestelling van onze producten en diensten, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een *, zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw aanvraag niet verwerken. Als u uw toestemming verleent zal u e-mail adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe produkten en diensten, alsook die van onze partners. Walibi gararandeert dat uw e-mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met haar tussenkomst verzonden. Andere persoonsgegevens zoals uw postadres, uw telefoonnummer, uw aankoopvoorkeuren, ... kunnen aan derden doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder de tussenkomst van Walibi. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, geven wij uw GSM nummer enkel met uw expliciete toestemming door aan derden die u aanbiedingen per SMS wensen toe te sturen. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan Compagnie des Alpes (89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France) of door een e-mail te sturen naar: info-wbe@cda-parks.com. Indien u ervoor opteert om de producten die u op onze site bestelt te laten leveren door DHL, zullen de gegevens die vereist zijn voor de levering meegedeeld worden aan DHL. Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) over u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van Ogone die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres; land; datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina's, …) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.

 

2. Recht op toegang en rechtzetting

Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan Compagnie des Alpes (89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France - info-wbe@walibi.com), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens te verbeteren.

 

3. Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. De gebruiker die al ingeschreven is op de site, zal een ID en een wachtwoord toegewezen krijgen. De gebruiker verbindt zich ertoe het vertrouwelijk karakter van zijn ID en zijn wachtwoord te behouden.

 

4. Contact

Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info-wbe@cda-parks.com U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Dhr. Sébastien Balieu, Digital Manager, 100 Europalaan, 1300, Waver, België. Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Walibi Belgium

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Het park Walibi Belgium is een filiaal van Compagnie des Alpes, met maatschappelijke zetel te Boulogne-Billancourt, France. De overeenkomsten die afgesloten worden via de site van Walibi Belgium worden rechtstreeks afgesloten met Walibi Belgium. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de site van Walibi Belgium afgesloten worden tussen Walibi Belgium en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en van artikels 6 en 8 die niet van toepassing zijn op professionele kopers. Als de overeenkomst afgesloten wordt met een consument, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing als het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden niet van toepassing als de twee partijen elkaar in de fase vóór de afsluiting van de overeenkomst fysiek moeten ontmoeten.

 

Artikel 2 - Definities

De verkoper is Walibi Belgium: Walibi Belgium HR Nijvel: 38705 BTW : BE 0439.050.308 Europalaan 100 1300 Waver - België Tel.: 32(0)10 42 15 00 Fax: 32 (0)10 41 68 84 e-mail: info-wbe@walibi.com De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Walibi Belgium verwerft of gebruikt. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert. Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

 

Artikel 3 - Aanbod

De informatie over de producten of diensten die te koop zijn op de site van Walibi Belgium, vormt een verkoopaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat. Walibi Belgium is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

We informeren u dat, conform met het Europees reglement 1169/2011 (genaamd INCO reglement), we tot uw beschikking gegevens stellen betreffende allergenen vervat in onze bereidingen. Onze hygiënische procedures en de keuze van onze leveranciers zijn ontworpen en gekozen om zo veel mogelijke allergenen te vermijden maar we kunnen de totale afwezigheid ervan niet garanderen. Opgelet de samenvatting van de gerechten kan soms verschillen. Vraag informatie bij elk bezoek. Voor meer informatie gelieve u te wenden tot één van onze medewerkers of tot de restaurantmanager.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

§ 1. Te volgen stappen om de overeenkomst af te sluiten Om een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet de koper de zes bestelstappen doorlopen: - 1ste stap "On-line aankoop": de koper selecteert het (de) product(en) of de dienst(en), en de gewenste hoeveelheid. - 2de stap: "Inschrijving": de koper identificeert zich aan de hand van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als hij nog niet geïdentificeerd is, vult hij een formulier in. - 3de stap: "Profiel(en) van de begunstigde(n)": de koper verstrekt gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. Hij moet een foto bijvoegen van de begunstigden van de passes/toegangskaarten voor het park: hij kiest uit meerdere mogelijkheden om de foto's over te maken (onmiddellijke upload, upload binnen een termijn van 7 dagen, verzending per post, afgifte aan het loket). - 4de stap: "Levering": de koper opteert voor een levering via gewone post, via expreskoerier of via afhaling aan het loket. De verzending per gewone post en de afhaling aan het loket zijn gratis voor de koper, terwijl de koper zelf de kosten draagt voor de verzending via expreskoerier. Met elk type van levering stemt een termijn overeen die vermeld wordt op de site. - 5de stap: "Samenvatting": * Er verschijnt een samenvatting van de bestelling, met de volgende elementen: nummer van de bestelling, gekocht(e) product(en)/dienst(en), totale prijs, adres en leveringsmodaliteiten; * De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, waarnaar een hyperlink beschikbaar is; * De koper kan zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". Hij kan zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram "Terug". - 6de stap: "Betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankgegevens die hij verstrekt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het bedrijf Ogone dat de on-line betalingen beheert en beveiligt. Six Flags Belgium neemt geen kennis van de gegevens met betrekking tot de betaling. De koper wordt via een bericht verwittigd of zijn betaling aanvaard of geweigerd is. De stappen om een overeenkomst af te sluiten worden aangeboden in de volgende talen: Frans, Nederlands, Engels. § 2. Toestemming van de koper De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattende pagina die afgebeeld wordt in stap 5: in deze stap kan hij eventuele fouten corrigeren en zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". § 3. Moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten De overeenkomst wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt. § 4. Verzending van een bevestiging Uiterlijk op het moment van de levering verstuurt de verkoper naar de consument een bevestiging van zijn bestelling met de volgende elementen: * naam en adres van de verkoper, * prijs van het (de) gekochte product(en) of de gekochte dienst(en), inclusief leveringskosten, * leveringswijze en leveringsadres.

 

Artikel 5 - Elektronische bewijsmiddelen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

 

Artikel 6 - Betaling

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Ogone toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Ogone. De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Walibi Belgium. Walibi Belgium wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het on-line betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

 

Artikel 7 - Terugbetalingsbeleid

Als de consument gebruikmaakt van zijn recht om afstand te doen van de overeenkomst, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 6 § 1 en in de veronderstelling dat de consument de prijs van zijn aankoop al heeft betaald, dan verbindt de verkoper zich ertoe de voor de aankoop overgemaakte som zo snel mogelijk terug te betalen, zij het zonder de retourkosten die ten laste van de consument blijven.

 

Artikel 8 - Levering

§ 1. Keuze van de levering De koper verduidelijkt in zijn bestelling het gewenste leveringstype. Als hij opteert voor een levering per post, dan worden hem geen extra kosten aangerekend. Als hij echter opteert voor een levering via expreskoerier, dan zijn de leveringskosten te zijnen laste. De koper kan er ook voor opteren de biljetten af te halen aan het loket in het park. Dan worden hem ook geen kosten aangerekend. § 2. Leveringstermijn Walibi Belgium verbindt zich ertoe de levering te verrichten binnen de termijn die vermeld wordt op de bestelling. Walibi Belgium verbindt zich ertoe de koper te verwittigen ingeval van een eventuele leveringsvertraging buiten zijn wil. Behoudens geval van overmacht zal de koper als de vertraging de initieel voorziene leveringstermijn met meer dan 30 dagen overschrijdt, afstand kunnen doen van de aankoop zonder schadeloosstelling en met terugbetaling van het bedrag van zijn bestelling. § 3. Risico's De verzending van de producten en documenten (passes/toegangskaarten voor het park) gebeurt op risico van de verkoper.

 

Artikel 9 - Naleving van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de verschillende elementen behoren toe aan Compagnie des Alpes of aan derden. De verkoopsovereenkomst die afgesloten wordt tussen Walibi Belgium en de koper verleent de koper niet het recht om elementen van de site van Walibi Belgium te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te afficheren, door te sturen of te verdelen.

 

Artikel 10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in het privacy policy.

 

Artikel 11 - Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Walibi Belgium valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedures.Détecter la langue » Hungarian