Parkreglement

TOEPASBAAR REGLEMENT VOOR DE BEZOEKERS VAN WALIBI

Het betreden van het Park leidt tot de aanvaarding van dit reglement. Het personeel van het Park heeft het recht om de toegang te weigeren en om preventieve maatregelen te nemen om dit reglement te doen naleven.

Wanneer dit reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van het Park elke overtreder bevelen het Park te verlaten, zonder dat dit afbreuk doet aan eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen. De directie heeft eveneens het recht het toegangsticket of het abonnement van de overtredende bezoeker af te nemen. Deze regels zijn gebaseerd op beleefdheid, veiligheid en respect tegenover anderen en het milieu.

Elke persoon die in het Park eender welke overtreding begaan heeft,is verplicht te wachten op de aankomst van de bevoegde diensten om de nodige vaststellingen te doen en zal moeten bijdragen in de kosten die verbonden zijn aan de veroorzaakte ordeverstoring. Bij diefstal zal hij onmiddellijk de gestolen voorwerpen teruggeven aan hun eigenaars. Beide partijen hebben het recht om verdere acties onder te nemen.

Voor verdere informatie bevindt zich een onthaalbureau aan de ingang van het Park.

Artikel 1: Voorzichtigheid is algemeen verplicht

 1. De bezoeker zal zich gedragen als een goede huisvader. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn van een meerderjarige persoon die volledig voor hen verantwoordelijk blijft tijdens de volledige duur van het bezoek.
 2. De bezoeker moet op elk moment gemakkelijk identificeerbaar zijn, wat meer bepaald het dragen van een boerka of andere zaken die het gezicht volledig of gedeeltelijk verbergen uitsluit. Kinderen onder de 12 jaar mogen echter wel verkleed of gegrimeerd zijn.
 3. De bezoeker zal zich onthouden van elke hinderlijke of kwetsende houding naar anderen toe. Dronkenschap, het bezit of het gebruik van om het even welke drugs zijn uitdrukkelijk verboden in het Park.
 4. VHF-UHF-radio’s en andere geluidstoestellen zijn verboden binnen de omheining van het Park, net als wapens, explosieven (rotjes, Bengaals vuur, …) en elk snijdend of stomp voorwerp (deze lijst is niet beperkend, de directie behoudt zich het recht om ook andere voorwerpen als ongepast te verklaren). De bezoeker mag zelf beslissen wat hij doet met voorwerpen waarmee hij het park niet binnen mag. Het Park houdt geen toezicht op voorwerpen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van verlies of diefstal.
 5. Elke samenscholing die de rust van het Park of van zijn bezoekers kan verstoren is verboden.

Artikel 2: Bijzondere voorschriften

 1. Het rookverbod in gesloten openbare plaatsen (Koninklijk Besluit van 13/12/05) werd uitgebreid tot de wachtrijen (binnen en buiten) aan de attracties. Deze regel is ook van toepassing op e-sigaretten.
 2. Wanneer een attractie gesloten is, is het verboden de perimeter ervan te betreden.
 3. De specifieke voorschriften van elke attractie en ook de mondelinge bevelen die door het personeel gegeven worden, moeten door elke bezoeker worden nageleefd (de volgorde waarin de wachtrijen kunnen doorgaan, de minimumlengte van een persoon om tot een attractie toegang te krijgen, …). Het naleven van deze voorschriften is van essentieel belang voor ieders veiligheid.
 4. De bezoeker zal respect hebben voor het milieu en voor de properheid van het Park door gebruik te maken van het sanitair en de vuilnisbakken die hem ter beschikking worden gesteld. Hij zal zich onthouden van eender welke beschadiging (graffiti, …) aan de infrastructuur van het Park (attracties, planten, decors, …).
 5. Om hygiënische en veiligheidsredenen mag de bezoeker zich niet in ontbloot bovenlijf of op blote voeten in het Park bevinden.
 6. Men mag het Park tenlaatste één uur voor de sluiting betreden.
 7. Het is verboden om te picknicken in restaurants of op terrassen. De toegankelijke zones om te picknicken worden op het parkplan aangegeven.

Artikel 3: Tickets, abonnementen

 1. Het Park is enkel tijdens de openingsdagen en -uren toegankelijk met een echt en geldig toegangsticket dat via de officiële verkoopskanalen gekocht wordt. Bij aankoop van een ticket aanvaardt de bezoeker de algemene voorschriften die beschikbaar zijn op de website www.walibi.com.
 2. Elke bezoeker moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart. Hij moet tijdens de volledige duur van zijn bezoek zijn toegangsticket of het strookje van zijn toegangsticket of zijn geldig abonnement bij zich hebben, en ook alle tickets die het bewijs zijn van de aankopen die hij binnen de omheining van het Park zou hebbengedaan.
 3. Er is geen enkele terugbetaling voorzien wegens weersomstandigheden of doordat een of meerdere attracties om eender welke reden (werken, onderhoud, defect, …) niet werken.
 4. De directie behoudt zich het recht voor de uren van de attracties en de shows en ook de openings- en sluitingsuren van het Park te wijzigen.
 5. Bij verlies of diefstal van een abonnement kan een duplicaat van het abonnement worden verkregen tegen betaling van de administratieve kosten die 6,00 € bedragen.

Artikel 4: Toegang tot Aqualibi

Er zal een toegangsbedrag van 5,00 € tot 15,00 € gevraagd worden aan de houders van een Walibi Pass of van een ticket aan verminderde prijs.

Artikel 5: Dieren

Er worden geen dieren toegelaten in het Park, met uitzondering van geleidehonden voor mindervalide personen. Tijdens de openingsuren van het Park is er opvang voor de vierpotige vrienden in een kennel. Dieren worden niet toegelaten op attracties. De eigenaars van dieren voorzien het nodige voor hun dieren.

Artikel 6: Vervoermiddelen

Voor ieders veiligheid gebeuren de verplaatsingen in het Park enkel te voet. Met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen is geen enkel vervoermiddel toegelaten binnen de omheining van het Park (fietsen, skeelers, skateboards, karren op wielen om materiaal te transporteren, …).

Artikel 7: Handel is verboden in het Park

Behalve bij schriftelijke toestemming van de directie is verkoop of eender welke handel niet toegestaan binnen de omheining van het Park en op de parking.

In voorkomend geval zullen de voorwerpen en/of het product van de verkoop in beslag worden genomen tot de aankomst van de ordemachten.

Artikel 8: Alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor zijn persoonlijk materiaal

 1. De bezoeker is als enige verantwoordelijke voor zijn persoonlijke goederen. Aan de ingang van het Park zijn er betalende bagagekastjes ter beschikking van de bezoekers. Het personeel van het Park is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen of voorwerpen die zonder bewaking werden achtergelaten.
 2. Elk gevonden voorwerp in het Park zal naar het infokantoor gebracht worden. De identificeerbare en waardevolle voorwerpen zullen naar de lokale politie van Waver worden gebracht.
 3. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade, meer bepaald aan de voertuigen op de parking. Ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden door derden.
 4. Voor veiligheidsredenen mogen sommige voorwerpen niet worden meegenomen in bepaalde attracties.
 5. Er zijn aangifteformulieren voor de bezoekers beschikbaar in het infokantoor en in Aqualibi.

Artikel 9: Parking

 1. Mobilhomes mogen ‘s nachts niet op de parking blijven staan en moeten die ten laaste om 22u verlaten.
 2. De maximale toegelaten snelheid op de parking is 20 km/u.
 3. Alle bestuurders moeten verplicht parkeren volgens de instructies van het personeel van de parking.
 4. De bezoeker wordt sterk aangeraden om zijn voertuig af te sluiten, de ruiten omhoog te laten en geen kostbare voorwerpen achter te laten in het voertuig.
 5. Het is verboden om dieren in voertuigen achter te laten. Een kennel wordt ter beschikking gesteld. In geval van overtreding worden de bevoegde diensten opgeroepen om de dieren te bevrijden.
 6. De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal of ongeval op de parking.
 7. De bezoeker betaalt de parking om te parkeren, niet om toezicht op te houden.
 8. Het wordt niet toegelaten om ‘s nachts op de parking te parkeren.

Artikel 10: Persoonlijke levenssfeer

 1. Voor ieders veiligheid is het Park uitgerust met een actief camerabewakingssysteem. De beelden worden opgenomen en bewaard volgens de voorwaarden gedefinieerd door de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Koninklijk Besluit van 13/02/01).
 2. Elke bezoeker kan worden gefilmd of gefotografeerd binnen de omheining van het Park. De afgespeelde beelden en de gemaakte foto’s kunnen door de directie van het Park worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Personen die niet willen gefilmd of gefotografeerd worden tijdens hun bezoek kunnen dit melden aan het infokantoor.